ร่วมส่งความห่วงใยให้ผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง กับโครงการ “Bedsore รอเตียงลม”

ร่วมส่งความห่วงใยให้ผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง กับโครงการ “Bedsore รอเตียงลม”

  • By :
  • Category : news
  • Comment : 0

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกันจัดทำโครงการ “Bedsore รอเตียงลม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการแผลกดทับ พร้อมเชิญชวนให้คนทั่วไปร่วมบริจาคเตียงลมให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ณ จุดรับบริจาคเตียงลมทั่วกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และเข้าใจปัญหาการขาดแคลนเตียงลมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงของโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเตียงลมให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ Bedsore รอเตียงลม ได้รับการเอื้อเฟื้อและสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Roadshow ณ K Village ในวันที่ 1 เมษายน ต่อด้วยโครงการสนั่นนภา อารีย์ ในวันที่ 2-3 เมษายน และ โครงการ A-One อารีย์ ในวันที่ 9 เมษายน รวมทั้งการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในกิจกรรม Little Hands Can Help ที่ห้างสรรพสินค้า Siam Center ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าของโครงการเพื่อส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงได้ในงานดังกล่าว หรือสามารถบริจาคผ่านทางเว็บไซต์เทใจ ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการช่วยเหลือกลุ่มคนขาดแคลนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ของสังคม
จากผลสำรวจในปี 2560 ของโรงพยาบาลศรีธัญญาระบุว่า โรงพยาบาลศรีธัญญามีผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในความดูแล มากกว่า 600 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไร้ญาติ และมีฐานะยากจน ทางโรงพยาบาลจึงได้ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยการ สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถกลับมามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงมากกว่า 20 คน ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ เนื่องมาจากสภาพร่างกายที่เสื่อมลงตามวัย และจากอาการจิตเวช โดยผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการแผลกดทับ อันเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด ไปยังกระดูกข้อ ที่ส่งผลถึงการตายของเนื้อ มะเร็งผิวหนัง และนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญามีเตียงลมทั้งสิ้น 7 เตียง โดยมีเพียง 1 เตียงเท่านั้นที่มีสภาพดี จากสภาพปัญหาข้างต้น ทางผู้จัดโครงการ Bedsore รอเตียงลม ได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญารับบริจาคเตียงลมเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลศรีธัญญา

คุณนิภา ชาญสวัสดิ์ นางพยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้าการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า “ส่วนใหญ่คนที่ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มีเพียงผู้ป่วยเก่าของทางโรงพยาบาล และญาติของผู้ป่วยเท่านั้น เนื่องจากพวกเขาทราบถึงปัญหาที่ทางโรงพยาบาลกำลังเผชิญจริงๆ นอกจากนี้งบจัดสรรในแต่ละปีของทางโรงพยาบาล ที่นำไปช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยไร้ญาติ และผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ในแต่ละปีมีไม่เพียงพอในการนำไปใช้บริหารจัดการในส่วนงานอื่นๆ” จึงอยากเชิญชวนประชาชนทั่วไป ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใยให้ผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง กับโครงการ Bedsore รอเตียงลม

คุณทัศพร ลาสา นางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า “ถ้าผู้ป่วยติดเตียงมีรอยแดง หรือรอยเขียวช้ำขั้นแรก เราจะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับก่อน ในกรณีนี้เตียงลมเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยผู้ป่วยติดเตียงได้ค่อนข้างมาก เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดทับไปลงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งเตียงธรรมดาไม่สามารถป้องกันแผลกดทับได้ เพราะค่อนข้างแข็ง”

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา สงเคราะห์ค่ารักษา ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิรักษาต่างๆ ในการรักษาพยาบาล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมแก่ผู้ป่วยจิตเวชอาการทุเลา

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์

admin